Charakterystyka Gminy Kwidzyn

Gmina Kwidzyn jest położona na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Teren gminy to obszar przede wszystkim nizinny, bagienny, bardzo urodzajny. Na terenie gminy, w dorzeczu Wisły i Liwy występują obszary chronione. Lasy stanowią prawie 19% powierzchni ogólnej gminy i położone są na północno-wschodniej jej części. Głównymi gatunkami drzew są: sosna, dąb, buk i brzoza.
W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Baldram, Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Górki, Grabówko, Gurcz,
Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Mareza Osiedle, Nowy
Dwór, Obory, Ośno, Pastwa, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec,
Rozpędziny, Szałwinek, Tychnowy.


Gmina Kwidzyn jest gminą o typowo rolniczym charakterze.
Grunty rolne zajmują ponad 67%powierzchni gminy.
Występują tutaj generalnie żyzne gleby klas bonitacyjnych I–IVa, co w połączeniu z
korzystnymi warunkami klimatycznymi stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 4783 ha, co stanowi 23,15 % powierzchni
całej gminy; są to lasy głównie zaliczane do lasów mieszanych bukowo –dębowo –grabowych z
domieszką lipy i klonu. Na glebach wilgotnych przeważa olsza i jesion. Lasy iglaste, zazwyczaj sosnowe z domieszką świerka, pokrywają obszary sandrowe. Przez obszar gminy przepływają rzeki Wisła i Liwa.
Ponadto, gminę charakteryzuje bogactwo walorów przyrodniczych i historyczno
-kulturowych, co decyduje o jej niewykorzystywanym obecnie potencjale rektutacyjno-
turystycznym.